Życie religijne polskiego ludu wiejskiego

W zupełnej harmonii z powiedzianym wyżej pozostaje religijność prywatna. Jest w zależności, którą nazwać się ośmielimy funkcjonalną, od życia religijnego publicznego. Jest jego wykwitem i uzupełnieniem i przybiera na intensywności wówczas, gdy słabnie tętno życia religijnego grupy ludzkiej jako całości. Lud polski, rozpatrywany w swojej masie, ma, jakeśmy to wyżej stwierdzili, mało skłonności do mistycyzmu. Ale pojawiają się wśród niego poszczególni mistycy i występują sporadycznie ruchy mistyczne, zwłaszcza w czasach ostatnich na tle dezorganizacji tradycyjnego życia zbiorowego. Tak samo występują w tymże czasie ruchy religijne zabarwione narodowo czy społecznie, zawsze opozycyjne, a czasem zaczepne w stosunku do Kościoła Katolickiego – jako to w roku 1905 w części byłej Kongresówki mariawityzm, omówiony wyżej, po wojnie badacze Pisma świętego, Kościół Narodowy oraz długi szereg grupujących nielicznych wyznawców i mało skrystalizowanych sekt będących odpowiednikami zmian zaszłych w społeczności włościańskiej i pobudzonych do życia pod wpływem bezpośrednim wielkich przewrotów społecznych i morał- nych. Sekty te, jako też tu i ówdzie pojawiający się odosobnieni nowatorzy, odznaczają się, tak jak cale życie religijne włościańskie, ubóstwem i mglisto- ścią doktryn. Zastępują je uniesieniem mistyczno-sensualistycznym połączonym z wprowadzeniem w życie pewnych nakazów etycznych. Poza tym utrzymująca się w granicach prawowierności katolickiej nahożność prywatna wyczerpuje się gorliwszym niż normalny udziałem w aktach nabożności, zapisywaniem się do bractw, zwłaszcza do różańcowego, i spełnianiem obowiązujących ich członków praktyk szczególnych, noszeniem poświęconych medalików, czytaniem literatury budującej – wyłącznie niemal żywotów świętych i relacyj o cudach: dziełek zaś rozpatrujących zagadnienia religijno-moralne, tym bardziej doktrynalne, tak rzadko, że uważać to można za wypadki wyjątkowe. Jednym z najpospolitszych wyrazów religijności prywatnej jest ślubowanie spełnienia określonej czynności w zamian za doznanie określonej łaski, dotyczącej nieomal zawsze dziedziny materialnej: zdrowia lub majątku. Bardzo znaczna część krzyżów i kapliczek przydrożnych, tzw. „figur“, zawdzięcza swoje istnienie wywiązaniu się ze ślubu.

Read More

Walki klasowe w starożytnej Grecji – kontynuacja

Zapewne – nie z wyrobników, nie z rzemieślników, nie z chłopów uciskanych przez ziemian rekrutowała się większość filozofów, badaczów, poetów greckich. Chłop Hezjod jest wyjątkową postacią. Olbrzymia większość tych mężów wyszła z kupiectwa, z płutokracji, ze średniej klasy miejskiej okresu klasycznego, wielu – z Platonem na czele – należało do ówczesnej arystokracji. To prawda. Ale ta ogólna postawa w stosunku do spraw boskich i ludzkich, której na imię człowieczeństwo, była owocem zbiorowego wysiłku. Najwięcej zaś przyczyniła się do jej wytworzenia ta najliczniejsza rzesza, która poza swym człowieczeństwem nie miała nic, rzesza tych, którzy wysiłkiem ramion i sprawnością palców, zręcznością i ostrością umysłu zastosowaną do materii, utrzymywała się przy życiu i tworzyła, tworzyła nieustannie. Chłopi uprawiający oliwki i winnice na zboczach i rybacy zmuszeni do poznania zwyczajów ryb morskich, garncarze lepiący na kole czary i piękne kratery, szewcy umiejętnie tnący skórę na sandały, tak by zadowolić najwybredniejszą modni- się, i ciężkie młoty opuszczający na żelazo kowale, brązownicy, złotnicy, tak wyśmiewani przez Arystofanesa kielbaśnicy – oto ludzie, którzy wytworzyli warunki rozwoju ducha greckiego.

Read More

Grecy byli niewątpliwie ludem zdolnym

Nie mamy jednak żadnego powodu do przypuszczenia, by byli z natury zdolniejsi od tych ludów, z którymi osiadlszy w nowej ojczyźnie zetknęli się bezpośrednio lub pośrednio – od Azjatów i od Egipcjan, od Egejan i od dawniejszych mieszkańców Hellady, Pelazgów czy Mynian. To, że zdolności ich rozwinęły się w określonym kierunku, zawdzięczają warunkom, w których wypadło im żyć i pracować.

Read More

Rozwój stosunków produkcyjnych Imperium w ogóle i Galii

Wielka zawierucha połowy III w., druga w Y w., przyspieszyły upadek. Ale przyczyny jego właściwe są głębsze. Rozwój stosunków produkcyjnych Imperium w ogóle i Galii w szczególności sprawił, że kraj wszedł na drogę zdecydowanej regresji gospodarczej. To miejsce, które w układzie społecznym zapełniał wielki przemysł i rzemieślnik, skurczyło się. Klasa „senatorska“, tzn. obszarnicza, utrwaliwszy swą przewagę naci chłopem z pomocą miast, zwróciła się przeciwko swym dawnym sprzymierzeńcom. Zaczęła dusić miasta, które w zmienionych warunkach nie przedstawiały dla niej tej wartości społecznej co dawniej. Drobne mieszczaństwo poczyna być traktowane niewiele lepiej niż poddańczy chłopi. Często nawet obszarnik po prostu przemienia mieszczan w poddanych. A mieszczanie niejednokrotnie godzą się na to, nawet się o to ubiegają, nie widzą bowiem innej obrony przed uciskiem, jak opiekę możnego pana.

Read More

Robotnik nowoczesny

Typ pracy wydaje się przeto decydujący. Rozumiemy tu przez „typ“ całokształt warunków, w których przebiega proces pracy ludzkiej, włączając w te warunki także rozczłonkowanie i wzajemną zależność części procesu wytwórczego. Właśnie industrializm, wprowadzając w coraz większej mierze użycie maszyn wyspecjalizowanych i rozbijając proces wytwórczy na szereg coraz to drobniejszych, organicznie od siebie uzależnionych momentów, stworzył te nowe warunki, w których, mimo przeszkód natury socjalnej, wytwarzanie się kultury proletariatu wejść miało na nowe tory. Proletariat dawniejszy, wcze- snokapitalistycznych okresów wytwarzał nowe religie. Proletariat okresu cha- «» lupnictwa i manufaktur wytwarza! utopie. Proletariat nowoczesny, wielkoprzemysłowy wytwarza filozofię praktyczną, pogląd na świat i moralność, których cechą dominującą jest organiczność.

Read More

Mieszczaństwo w Galii

Jeszcze jedna klasa zagrała rolę wybitną, jeśli nie w ułatwieniu podboju – o tym nie wiemy nic – to w przejęciu rzymskich obyczajów i języka. Klasą tą było w Galii przemysłowo i handlowo czynne mieszczaństwo średnie i drobne, do najuboższych rzemieślników i wyrobników włącznie.

Read More

Bohaterzy Grecji – Achilles i Odys

Grecy stali się tym, czym są dla nas, dzięki temu, że jako młody, przedsiębiorczy i wytrwały lud, nie obarczony zbędnymi skrupułami, rzucili się chciwie na korzyści płynące z położenia geograficznego, że nie szczędzili trudu, nie przebierali w środkach. W homeryckich czasach uprzejmie było zapytać gościa: „Ktoś ty, jaki twój ród i ojczyzna, czyś przybył jako kupiec, czy jako zbój?“ Ale nie zawsze przemocą zdobyć coś można. Przemyślność, zręczność, układ- ność – to cecłiy dobrego kupca. W walce zbrojnej zwycięża silniejszy, w konkurencji gospodarczej mądrzejszy. Grecy, którzy znaleźli, się w obliczu konieczności utrzymywania stosunków z ludami bogatszymi od nich, potężniejszymi, wyżej znacznie stojącymi kulturalnie, musieli nauczyć się porównywać, oceniać, łagodzić. Musieli się nauczyć rozróżniać i utożsamiać na podstawie doświadczenia nabywanego w styczności z ludźmi i z rzeczami. Musieli stać się krytyczni, by móc wyżyć w swojej ciasnej ojczyźnie, niezdolnej wyżywić swych dzieci płodami własnej gleby.

Read More

Izrael dokonał dzieła wielkiego

Ale nie dość jest stwierdzić, że na obudzenie się i rozwój w szczepach helleńskich skłonności do ufania doświadczeniu zmysłowemu i rozumowaniu więcej niż objawieniu wpłynęło zajęcie się ich żeglugą zbójecką i handlową oraz zetknięcie się rychle z wyższego typu starymi kulturami, współzawodniczącymi z sobą politycznie i gospodarczo. W samej rzeczy, położenie ich nowej ojczyzny na rozdrożu było niewątpliwie okolicznością sprzyjającą, nie może być jednak uważane za warunek, który by sam przez się rozstrzygnął o kierunku rozwoju. Znamy bowiem niejeden lud, którego położenie geograficzne może być porównane z położeniem Hellenów. Mimo to żaden tego, co oni, nie wytworzył.

Read More

Ośrodek szkolenia kierowców Lublin – firma z tradycjami

Ośrodek szkolenia kierowców w Lublinie to firma z tradycjami.

Uczenie się wszystkiego, co związane z samochodem nie każdemu przychodzi z łatwością i wtedy taki ktoś potrzebuje odpowiedniego wsparcia ze strony instruktora. Najlepszym ośrodkiem z najlepszymi według mnie instruktorami jest ośrodek szkolenia kierowców Lublin. Nie ma nigdzie lepszego i takiego, który posiadałby lepsze opinie na temat świadczonych przez siebie usług oraz posiadanej charyzmy. Instruktorzy muszą być profesjonalistami w każdym calu, a wiem, że właśnie w ośrodek szkolenia kierowców Lublin pracuje sama najlepsza kadra, z której usług sama bym korzystała gdyby nie fakt, że mam już swoje prawo jazdy ładnych kilka lat...

Read More

Szkolenia dla firm Warszawa – Jak zorganizować

Szkolenia dla firm w Warszawie możemy organizować samodzielnie, lub skorzystać z usług profesjonalistów

Interesując się takimi usługami jak szkolenia dla firm Warszawa, zawsze mamy dwie drogi wyjścia, albo możemy samodzielnie zorganizować takie spotkanie, lub możemy skorzystać z profesjonalnych ofert firmy

szkolenia dla firm Warszawa

. Nie zdziwi nas pewnie fakt, że firma szkolenia dla firm Warszawa, zaoferuje nam wszystkie najbardziej profesjonalne możliwości, dzięki czemu również będziemy mogli spać spokojnie, że wszystko będzie dokładnie po naszej myśli...

Read More

Szkolenia BHP Śląsk – inwestowanie w swoją firmę

Szkolenia BHP na Śląsku to inwestowanie w swoją firmę.

Najważniejsze w prowadzeniu firmy jest dobro pracowników. Tylko pracownicy dobrze przeszkoleni będą pracownikami wydajnymi i znającymi swoje miejsce oraz swoje obowiązki w firmie. Szkolenia takie jak szkolenia BHP Śląsk są niezbędne dla prawidłowego rozwoju i działania firny. Coraz więcej pracodawców to na szczęście zauważa i przeprowadza szkolenia BHP Śląsk. Jeśli pracownik ma być zatrudniony w pełnym wymiarze godzinowym, to konieczne jest, aby odbył szkolenia BHP Śląsk. Bez tego przepisy zabraniają zatrudniać pracowników. Według mnie i według innych użytkowników sieci Internet, którzy wypowiadają się na temat

szkolenia BHP Śląsk

, wszyscy są zgodni, że najlepsze szkolenia BHP to szkoleni...

Read More

Ośrodek szkolenia kierowców Kraków – gwarancja dobrej ceny

Ośrodek szkolenia kierowców w Krakowie to gwarancja dobrej ceny.

Dokonując w dzisiejszych czasach różnorodnych wyborów nie kierujemy się jedynie tym, czy nam dani produkt, usługa czy kurs odpowiada, ale zawsze bierzemy pod uwagę również czynnik cenowy, dzięki któremu jesteśmy w stanie weryfikować nasze przypuszczenia oraz porównywać oferty, które równoważnie uważamy za dobre. W przypadku ośrodek szkolenia kierowców Kraków nie mam wątpliwości, czy jest to dobra cena i dobry kurs, ponieważ jestem pewna, że jest to najlepsze, co można wybrać. W ośrodek szkolenia kierowców Kraków spotkacie się się nie tylko z doskonałymi cenami, ale również z bardzo profesjonalnie przygotowanymi do zajęć instruktorami, dzięki którym nauka jazdy jest jedna wielką przyjemności...

Read More